Word vriend

Het Joods Hospice Immanuel is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken. De Stichting Vrienden van Joods Hospice Immanuel houdt zich daarom bezig met het werven van gelden uitsluitend ten behoeve van het Joods Hospice Immanuel.

Word vriend

Wilt u het hospice steunen, dan kunt u vriend worden door middel van een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. U kunt ook een eenmalige gift geven via Tikkie:

Doneer via Tikkie

Of een eenmalige gift geven via onze website:

Als u liever zelf uw bijdrage wil overmaken, dan kunt u dat doen naar rekeningnummer NL59 ABNA 0455444277 ten name van Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel.

Een periodieke gift

Als u ons voor langere tijd met een vast bedrag steunt, dan kunt u uw gift volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Het geven van een periodieke gift is gemakkelijk. U doorloopt hiervoor de volgende stappen:

 • Download de Overeenkomst periodieke gift. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen door te bellen naar 020 – 4420676 of digitaal door te e-mailen naar stichtingvrienden@joodshospiceimmanuel.nl.
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren:
  • Eén voor de schenker (u);
  • Eén voor de ontvanger (Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel).
 • Vul de overeenkomst volledig in, en stuur deze per post naar Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel,
  Amstelveenseweg 665, 1081 JD te Amsterdam.
 • Wij vullen de ontbrekende gegevens op de overeenkomst aan en sturen het exemplaar voor de schenker naar u terug.
 • U dient de overeenkomst goed te bewaren in uw eigen administratie, voor het geval de Belastingdienst hierom vraagt.

Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet u de periodieke gift jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Nalatenschap

U kunt geld nalaten aan het Joods Hospice Immanuel in uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan het hospice, omdat wij als goed doel geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen.

Automatische incasso

Door het Joods Hospice Immanuel te machtigen voor uw gift ondersteunt u structureel ons werk. U kunt er voor kiezen om het hospice te machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een machtigingsformulier kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst.  Uiteraard kunt u de machtiging op elk moment stopzetten.

Heeft u iets te vieren?

Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u het Joods Hospice Immanuel een warm hart toe? U kunt een bijdrage vragen voor het hospice. Wij hebben een mooi certificaat dat wij u kunnen sturen.

Geoormerkte gift

Het Joods Hospice Immanuel is voor een heel groot deel afhankelijk van donaties, maar er zijn ook bedrijven of particulieren die ons steunen middels het leveren van warme maaltijden of bloemen, levensmiddelen zoals koffie, thee of fruit. In overleg met ons hoort u meer over de mogelijkheden.

Bedrijven

Een gift aan een goed doel is voor bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

ANBI-status en RSIN-nummer

De Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 8160.549.88.

Publicaties

Doelstellingen, beleidsvoornemens, financiën en het meest recente jaarverslag van de Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel kunt u hier inzien.

Contact

Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
T: 020 – 4420676
E: stichtingvrienden@joodshospiceimmanuel.nl